Stadgar för Svenska New Forestföreningen

Avelsförening för renrasiga New Forest-ponnyer.
Senast rev. Årsmöte 2010-03-20

PDF för utskrift.

STADGAR för SVENSKA NEW FORESTFÖRENINGEN
Avelsförening för renrasiga new forest-ponnyer
§ 1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Svenska New Forestföreningen är en ideell förening för att
främja sådan avel i Sverige, som grundar sig på den engelska
föreningen The New Forest Pony Breeding and Cattle Society
fastställda regler.
Sitt syfte vill föreningen nå genom att

 • tillvarata och utveckla det inom landet befintliga
  avelsmaterialet
 • sprida kännedom om new forestrasen
 • föra stambok och register över landets renrasiga
  new forestponnyer
 • upprätthålla kontakt och samarbete med andra
  ponnyorganisationer inom och utom landet.
  § 2 MEDLEMSKAP
  Föreningens medlemmar utgörs av betalande medlemmar samt
  hedersledamöter och vetenskapliga ledamöter.
  Inträde i föreningen kan sökas av envar som är intresserad av
  föreningens verksamhet.
  Till hedersledamot kan utses person som gjort sig synnerligen
  förtjänt inom föreningen eller på ett utmärkt sätt främjat
  föreningens syfte. Hedersledamot utses på allmänt sammanträde
  med minst 3/4 majoritet av de närvarande efter förslag av
  styrelsen.
  Till vetenskaplig ledamot kan utses person som på grund av
  vetenskapliga meriter inom det hippologiska (hästkännedom)
  området är förtjänt och som kan vara av värde för föreningens
  verksamhet. Vetenskaplig ledamot utses på samma sätt som
  hedersledamot.
  Hedersledamot och vetenskaplig ledamot är befriad från
  medlemsavgift.
  § 3 STYRELSE
  Föreningens styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande och
  fem till sju ledamöter. Styrelsen utser sekreterare, kassör och
  avelssekreterare som kan vara antingen styrelseledamot
  eller utomstående som adjungeras till styrelsen.
  Desutom skall finnas sju styrelsesuppleanter.
  Ordförande väljs för ett år och styrelsens övriga ledamöter och
  suppleanter väljs för två år på årssammanträdet. De valda
  ledamöterna tillträder omedelbart.
  Första gången bestämmelsen om två års mandattid tillämpas,
  väljs tre styrelseledamöter och tre suppleanter för ett år och
  övriga för två år.
  Avgående styrelseledamot kan väljas åter.
  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice
  ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter begär det.
  Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är
  närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika
  röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
  Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras. Protokollet
  justeras av ordföranden och en av styrelsen utsedd ledamot.
  Föreningens firma tecknas av ordföranden och sekreteraren
  eller kassören i föreningen.
  Det ankommer på envar av styrelsens ledamöter att aktivt
  arbeta för föreningens syfte och medverka i styrelsens arbete.
  § 4 ORDFÖRANDEN
  Ordföranden skall
 • övervaka föreningens verksamhet
 • leda styrelsens arbete
 • sammankalla styrelsen.
  § 5 VICE ORDFÖRANDEN
  Vice ordföranden skall vid förfall för ordföranden utföra
  dennes åligganden.
  § 6 SEKRETERAREN
  Sekreteraren skall
 • föra protokoll vid styrelsens sammanträden
 • upprätta förslag till styrelsens och allmäna sammanträdenas
  skrivelse, samt kontrasignera utskrifterna
 • sköta föreningens expeditionsgöromål
 • upprätta förslag till årsberättelse.
  § 7 KASSÖREN
  Kassören skall
 • handha föreningens kassa och föra dess räkenskaper
 • ombesörja erforderliga försäkringar
 • inkassera föreningens medlemsavgifter och övriga
  inkomster
 • föra föreningens medlemsmatrikel
 • verkställa av ordföranden godkända utbetalningar
 • för styrelsen fortlöpande redovisa föreningens ekonomi
  § 8 AVELSSEKRETERAREN
  Avelssekreteraren skall föra stambok och register.
  § 9 UTSKOTT
  För särskilda uppgifter inom föreningen tillsätts utskott och
  valnämnd vid ordinarie höstsammanträde. Härutöver kan
  styrelsen då så erfordras, tillsätta tillfälliga utskott för
  särskilda uppdrag.
  § 10 REVISION
  Revidering av föreningens räkenskaper och styrelsens
  förvaltning omfattande ett kalenderår, verkställs av två
  revisorer som jämte två suppleanter årligen utses vid allmänt
  sammanträde. Senast den 1 februari skall föreningens
  räkenskaper, vederbörligen avslutade jämte styrelsens
  verksamhetsberättelse, vara överlämnade för granskning till
  revisorerna.
  Revisorerna skall senast tre veckor före årsmötet överlämna
  sin revisionsberättelse till styrelsen.
  § 11 SAMMANTRÄDEN
  Av allmäna sammanträden hålls
 • ett ordinarie årsmöte under mars eller april
 • ett höstsammanträde under september till november.
  Extra sammanträde kan hållas då styrelsen finner erforderligt
  eller då ordinarie sammanträde så beslutar eller då revisorerna
  eller minst 15 av föreningens medlemmar med angivande av
  skäl därom skriftligen gör framställning.
  Vid extra sammanträde behandlas endast de ärenden som givit
  upphov till sammanträdet.
  Meddelande om tid och plats för sammanträdet ska skriftligen
  meddelas medlemmarna senast 14 dagar före sammanträdet.
  Kallelse till sammanträdet ska göras på föreningens hemsida
  senast 14 dagar före sammanträdet.
  I kallelsen skall anges vilka frågor som avses behandlas.
  Vid allmänt möte får inga andra ärenden tas upp än de som är
  uppförda på föredragningslistan, såvida inte sammanträdet
  enhälligt beslutar annat.
  § 12 ÅRSMÖTE
  Vid årsmöte skall behandlas
 1. Val av mötesordförande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets
  protokoll
 5. Fråga om stadgeenlig kallelse enligt § 11
 6. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelserna
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av eventuella ersättningar till styrelse-
  ledamöter och/eller funktionärer
 9. Val av ordförande och stadgeenligt antal styrelseledamöter
 10. Val av styrelsesuppleanter
 11. Val av revisorer
 12. Val av revisorssuppleanter
 13. Val av representanter till samordnade organisationer
 14. Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet för
  avgörande, samt förslag som medlem väckt enligt § 14.
  § 13 HÖSTSAMMANTRÄDE
  Vid höstsammanträde skall behandlas
 15. Val av mötesordförande
 16. Val av sekreterare
 17. Val av två personer, att jämte ordföranden justera
  sammanträdets protokoll
 18. Fråga om stadgeenlig kallelse enligt § 11
 19. Budgetförslag för nästa år
 20. Fastställande av årsavgifter för nästa år
 21. Frågor som styrelsen hänskjutit till sammanträdet för
  avgörande, samt förslag som medlem väckt enligt § 14
 22. Rapporter från utskott
 23. Val av utskott och valnämnd.
  § 14 FÖRSLAG FRÅN ENSKILD MEDLEM
  Enskild medlem som önskar få visst ärende behandlat på
  allmänt sammanträde, skall skriftligen anmäla detta till
  styrelsen senast den 15 januari eller den 15 augusti.
  Styrelsen skall vid närmast följande allmäna sammanträde
  framföra sådant ärende jämte utlåtande.
  § 15 RÖSTRÄTT OCH RÖSTNING
  Medlemsavgift skall vara föreningen tillhanda senast 3 veckor
  före allmänt sammanträde för erhållande av rösträtt.
  Varje myndig medlem som är personligen närvarande, och
  inte är enbart stödjande medlem enligt § 16, äger en röst.
  Val förrättas och beslut fattas genom öppen omröstning, om
  inte sluten omröstning begärs, och med enkel majoritet.
  Dock gäller:
 • vid val av hedersledamot och vetenskaplig ledamot vad som
  stadgas i § 2
 • vid stadgeändring vad som stadgas i § 19
 • vid föreningens upplösning vad som stadgas i § 20.
  I omröstning med lika röstetal gäller den mening som
  ordföranden biträder, utom vid personval då lotten skiljer.
  § 16 AVGIFTER
  Betalande medlem skall erlägga årsavgift, vars storlek bestäms
  vid ordinarie höstsammanträde.
  Höstsammanträde kan besluta att föreningen godtar stödjande
  medlem, som erlägger reducerad avgift och som inte har
  rösträtt.
  Familjemedlemmar med gemensamt hushåll kan lösa familjemedlemskap, innebärande att en person betalar full avgift och
  övriga myndiga personer blir fullvärdiga föreningsmedlemmar
  mot erläggande av en halv årsavgift för envar.

§ 17 UTMÄRKELSE
Styrelsen kan besluta att dela ut föreningens heders-
utmärkelse till medlem, eller annan person, som gjort sig
förtjänt.
§ 18 UTESLUTNING
Medlem som uppsåtligen brutit mot stadgarna, eller på annat
sätt visat sig ovärdig att kvarstå i föreningen, kan uteslutas av
styrelsen. Innan fråga om uteslutning avgörs, skall
vederbörande beredas tillfälle att yttra sig.
För beslut om uteslutning krävs att minst 2/3 av styrelsens
ledamöter är närvarande, och att minst 2/3 av dessa biträder
beslutet. Medlem som uteslutits ur föreningen skall skriftligen
underrättas. Medlemskap upphör om inte årsavgiften betalats
före den 1 februari.
Styrelsen kan medge undantag om särskilda skäl föreligger.
§ 19 STADGEÄNDRING
Ändring av föreningens stadgar måste beslutas av två på
varandra följande allmänna sammanträden, varav minst ett
ordinarie, med en majoritet av 3/4 av de vid varje
sammanträde röstberättigade medlemmarna.
Förslag om ändring i stadgarna skall lämnas till styrelsen
senast den 15 oktober.
§ 20 UPPLÖSNING
För att besluta om föreningens upplösning, måste minst 3/4 av
föreningens medlemmar avge sina röster, antingen personligen
eller genom fullmakt. Medlem äger rätt att rösta med en
fullmakt.
Beslut om upplösning måste fattas vid två på varandra
följande sammanträden med en majoritet av minst 3/4 av de
angivna rösterna.
Vid upplösning skall föreningens fonder och till pengar
förvandlade tillgångar överlämnas till den förening eller
sammanslutning som arbetar för hästavelns fromma som
sammanträdet beslutar.
§ 21 Ett exemplar av dessa stadgar skall kostnadsfritt tillställas
varje föreningsmedlem.
§ 22 Föreningens officiella adress skall vara kassörens adress.