Plan och Riktlinjer

SNF´s Plan och riktlinjer för verksamhet som avelsorganisation förNew Forestponnyer i Sverige
Antaget av SNF-styrelse 2018-11-05
PDF för utskrift.

Svenska New Forestföreningens
PLAN OCH RIKTLINJER
för verksamhet som avelsorganisation för
new forestponnyer i Sverige
SNF´s Plan och riktlinjer för verksamhet som avelsorganisation för
new forestponnyer i Sverige
Antaget av SNF 2018-11-05
2
Plan och riktlinjer för Svenska New Forestföreningens verksamhet som
avelsorganisation för new forestponnyer i Sverige
Innehåll Sida

 1. Organisation
  1.1 Föreningens uppbyggnad 4
  1.2 Syfte 4
  1.3 Ekonomiska resurser 4
  1.4 Föreningens sammansättning 4
  1.5 Styrelse 4
  1.6 Kansli 4
  1.7 Beslut om registrering och stamboksföring 5
  1.8 Effektivt arbetssätt 5
  1.9 Byte av registrator 5
  1.10 Diarieföring 6
  1.11 Tillgänglighet av uppgifter i hästdatabasen 6
  1.12 Överklagningar 6
  1.13 Förvaltningslagens tillämplighet 7
  1.14 Tillämpning av dataskyddslagstiftningen 7
  1.15 Krav på icke diskriminering och offentlighet 7
 2. Avelsvärderingsnämnd för hingstar 7
 3. Avelsvärderingsnämnd för ston 7
 4. Domare 7
 5. Veterinärmedicinskt råd 8
 6. Genetiskt råd 8
 7. Antal avelsdjur 8
 8. Identitet 9
  8.1 Identifiering 9
  8.2 Begärda handlingar 9
  8.3 Tilläggsregistrering 9
  8.3.1 Identitet 10
  8.3.2 Begärda handlingar 10
  8.4 Komplettering 10
  8.5 Avslut av ej kompletta handlingar 10
  8.6 Identitetshandling/hästpass 10
  8.7 Uppdatering av uppgifter i hästpass 10
  8.8 Identitetetsnummer 10
  8.9 Uppfödare 11
  8.10 Förkommen originalhandling 11
 9. Lagring av underlag till registrering, hästpass och stamboksföring 12
  3
  PLAN OCH RIKTLINJER
  för Svenska New Forest Föreningens verksamhet som avelsorganisation för
  new forestponnyer i Sverige
  Antagna av Svenska New Forestföreningen (SNF) 2018-10-25 med Statens
  jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:24) om hästdjur som
  används till avel samt identitetshandlingar för hästdjur, Statens jordbruksverks
  föreskrifter (SJVFS 2009:28) om djurskydd vid avelsarbete KOMMISSIONENS
  GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 gällande
  bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller
  metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur) och
  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om
  avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen
  av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem om ändring av
  förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om
  upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel som
  grund.
  SNF har tecknat avtal med Svenska Hästavelsförbundet (SH) kring tjänster
  avseende webbaserat hästregister (Blå Basen) med uppgifter om hästarnas identitet,
  födelsedata, uppfödare, härstamning, resultat, avelsvärdering, stamboksföring och
  registrering av avkommor. Blå Basen används också för att utfärda hästpass.
  Avtalade tjänster omfattar system från Betäckningsrapport till pass via Blå Basen,
  registrering av resultat i Blå Basen, administration avelsvärderingsbevis för hingstar,
  sommarpremieringssystem för ston och unghästar, brandsäker lagring,
  arkivhantering m.fl. tjänster.
  SNF är ansvariga för avelsvärdering av new forest ponnyer i Sverige.
  SNF skall utföra arbetet opartiskt och i enlighet med aktuella och beprövade metoder
  samt med bästa möjliga säkerhet och effektivitet. Avelsvärdering ger möjlighet till
  urval av hingstar utifrån uppsatta avelsmål för respektive ras.
  Kvalitetsklass fastställs normalt första gången när hästen genomgått individprövning.
  Då underlag föreligger för att göra en avkommeprövning med tillfredsställande
  tillförlitlighet tilldelas ny kvalitetsklass. Denna justeras efter hand som antalet
  avkommor med bedömningsbara resultat ökar.
  SNF ska, genom avtal med SH, föra register över de resultat som kan ligga till grund
  för beräkningen av hästens kvalitetsklass.
  Ju större och säkrare avkommeunderlag som finns tillgängligt desto mindre hänsyn
  skall tas till härstamnings- och individprövning. De metoder som används ska vila på
  vetenskaplig grund och högsta möjliga säkerhet ska eftersträvas.
  De personer som anlitas i verksamheten skall ha den arbetsinstruktion och
  kompetens som krävs för fullgörande av uppgifterna.
  4
 10. Organisation
  1.1 Föreningens uppbyggnad
  Svenska New Forestföreningen, Högens Gård, 462 93 Vänersborg (org.nr
  829001-0035) är en ideell förening. Telefon 076-5857198.
  1.2 Syfte
  Svenska New Forestföreningen är en ideell förening för att bedriva
  avelsprogram och främja sådan avel i Sverige, som grundar sig på den
  engelska föreningen The New Forest Pony Breeding and Cattle Society
  fastställda regler.
  Sitt syfte vill SNF nå genom att
 • tillvarata och utveckla det inom landet befintliga avelsmaterialet
 • sprida kännedom om new forestrasen
 • föra stambok och register över landets renrasiga new forestponnyer
 • upprätthålla kontakt och samarbete med andra ponnyorganisationer inom
  och utom landet
  1.3 Ekonomiska resurser
  SNF:s verksamhet finansieras av avelsserviceavgifter från new forestägare,
  medlemsavgifter, avgiftsfinansierade arrangemang och i viss mån sponsring.
  Avgifterna för registrering, stambokföring och hästpass täcker endast de
  faktiska kostnaderna för detta. Avgifterna beräknas enligt
  självkostnadsprincipen och baseras på utförda åtgärder för hästägare samt
  utlämnat material.
  1.4 Föreningens sammansättning
  Föreningens medlemmar utgörs av betalande medlemmar samt
  hedersledamöter och vetenskapliga ledamöter. Inträde till föreningen kan sökas
  av envar som är intresserad av föreningens verksamhet.
  1.5 Styrelse
  Styrelsen består av sju till nio ledamöter och sju suppleanter. Ordförande,
  ledamöter och suppleanter väljes enligt stadgarna på föreningens årsmöte.
  Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut
  fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
  Styrelsen utser inom eller utom sin krets sekreterare, kassör och
  avelssekreterare (= registrator/stamboksförare) samt övriga erforderliga
  funktionärer.
  1.6 Kansli
  Den fortlöpande kanslifunktionen ombesörjes av arvoderad registrator
  beträffande passärenden, stambokföring, avelsvärdering och registratur.
  Registrators kansli finns i Vänersborg. Biträdande registrator finns utsedd.
  5
  Övriga föreningsrelaterade kanslifunktioner ombesörjes av ordföranden och
  sekreteraren i samråd.
  Verksamhetsfunktionerna sköts till viss del ideellt, eventuellt mot
  kostnadsersättning, av de funktionärer, som styrelsen utser. Registrator erhåller
  ersättning för registratur/stambokföring.
  Till SNF inkomna handlingar, kopia av utgående handlingar, korrespondens,
  upprättade register och kartotek, som förvaras hos funktionär, är SNF:s
  egendom.
  1.7 Beslut om registrering och stamboksföring
  Beslut om införande i Grundstambok (registrering) av new forestponny fattas av
  vederbörande registrator med stöd av insänd språngsedel/betäckningsrapport i
  original (utfärdat av hingsthållaren och påtecknat av stoägaren), bifogat
  konturdiagram, chipmärkningsrapport, och efter kontroll att uppgifterna stämmer
  med hingstens språngrulla.
  Hästpass utfärdas för varje registrerad häst enligt hästpassförordningen.
  För importerad ponny, med utländskt hästpass utfärdat enligt
  hästpassförordningen 2015/262, fattas beslut om registrering med stöd av det
  utländska hästpasset i original med chipmärkning. Hästpasset gäller som
  identitetshandling.
  Beslut om införande i Riksstambok (stamboksföring) fattas av vederbörande
  registrator på grundval av tidigare registrering och premieringsförrättares
  avelsvärdering. Därvid kontrolleras i förekommande fall att föreningens krav för
  höjd värdebokstav uppfyllts.
  Finner registrator att den begärda åtgärden icke kan vidtagas, hänskjutes
  frågan till styrelsen för avgörande. Styrelsens beslut kan överklagas till
  besvärsnämnden. Alla beslut som tillställes hästägare ska åtföljas av
  information om hur överklagning till besvärsnämnden ska ske.
  1.8 Effektivt arbetssätt
  Styrelsen ansvarar för att vederbörande registrator innehar tillräckliga och
  lämpliga kompetenser för sina uppgifter. Registratorn avrapporterar vid varje
  styrelsemöte till styrelsen om hur uppgifterna fortlöper och däremellan till
  ordförande. Uppkommer eventuella dröjsmål i hanteringen är det ordförande
  och styrelses ansvar att vidta erforderliga åtgärder. SNF är medlem i Svenska
  Hästavelsförbundet och använder dess tjänster vad gäller bla passprogram och
  hästdatabas. I det fall ordinarie registrator ej kan utföra sina uppgifter finns det
  biträdande registrator som kan överta funktionen med kort respit.
  1.9 Byte av registrator
  Vi byte av personal fasas ny registrator in i arbetet av i första hand tidigare
  registrator, i andra hand övrig personal. Skriftliga instruktioner i form av
  rutinbeskrivningar och checklistor för hur arbetet går till finnes.
  6
  1.10 Diarieföring
  SNF diarieför alla handlingar som kommer in eller går ut i ett ärende som gäller
  registrering, hästpass eller stamboksföring. Alla handlingar för ett ärende
  samlas i en akt med ett unikt ärendenummer och datum då de kom in eller gick
  ut stämplas på varje handling. Diarieföringen sker varje arbetsdag.
 1. 11 Tillgänglighet av uppgifter i hästdatabasen
  Databasen ”Blå Basen” finns tillgänglig på internet via SH:s hemsida
  www.svehast.se eller www.blabasen.se. De uppgifter som krävs finns publika i
  databasen. Övriga offentliga uppgifter kan erhållas från SNF:s kansli. Kansliet
  är bemannat samtliga helgfria vardagar och har även telefontid alla dessa
  dagar.
  1.12 Överklagningar
  Besvärsnämnden utses årsvis av styrelsen och består av Svenska
  Hästavelsförbundets besvärsnämnd. Besvärsnämnden ska bestå av minst tre
  med hästavel väl förtrogna ledamöter, varav en jurist. Besvärsnämnden är
  beslutsför med minst tre av ledamöterna närvarande, varav en jurist. Beslut
  fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
  Besvärsnämndens beslut ska vara skriftliga och innehålla en utförlig
  redovisning av de uppgifter och skäl som ligger till grund för utgången samt
  uppgift om vilka som deltagit i beslutet.
  I de fall besvärsnämndens beslut går en klagande emot i ärenden som gäller
  registrering, hästpass eller stambokföring ska denne, när beslutet delges,
  erhålla upplysningar om följande förhållanden:
   att beslutet kan överklagas om klaganden anser att registreringen eller
  handläggningen av ärendet eller frågan ej har skett i enlighet med gällande
  föreskrifter eller förevarande plan och riktlinjer,
   överklagande av ett beslut som rör stambokföring ska ske till Jordbruksverket i
  enlighet med 19 § lag (2006:807) om kontroll av husdjur m.m.
   överklagande av ett beslut som rör utfärdande av hästpass ska göras till den
  förvaltningsrätt inom vars domkrets den beslutande avelsorganisationen
  ligger.
   vad en klagande har att iakttaga, enligt 2-3 § lagen (1986:1142) om
  överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga
  förvaltningsuppgifter, för att ett överklagande ska kunna upptas till prövning.
  Besvärsnämnden är sista instans för prövning av avelsvärderingsnämndernas
  beslut.
  7
  1.13 Tillämpning av förvaltningslagen
  SNF ska i frågor, som rör registrering och stamboksföring av new forestponnyer
  tillämpa förvaltningslagen (2017:900) i frågor om parts rätt att få del av
  uppgifter, om jäv, om motivering av beslut och om underrättelse av beslut.
  1.14 Tillämpning av dataskyddslagstiftningen
  Personuppgifter ska behandlas enligt Europaparlamentet och rådets förordning
  (EU) nr 2016/679 och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
  EU:s dataskyddsförordning.
  1.15 Krav på icke-diskriminering och offentlighet
  I verksamheten som avelsorganisation ska inte förekomma någon
  särbehandling av uppfödare, hästhållare eller annan berörd person. Uppgifter
  om hästens registrering, stamboksföring, avelsvärdering och moment som ingår
  i detta ska vara offentliga. I det fall registrator är jävig handhas ärendet av
  biträdande registrator.
 2. Avelsvärderingsnämnd för hingstar
  Avelsvärderingsnämnderna ansvarar för avelsvärderingen av hingstar. Nämnden
  skall vid sammanträde bestå av minst tre ledamöter varav en veterinär. Nämndens
  ledamöter utses årsvis av SNF:s styrelse. Nämnden är beslutför med minst tre av
  ledamöterna, varav en veterinär, närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid
  lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid nämndens
  sammanträden. Nämndernas ledamöter skall ha god kunskap om avelsvärdering och
  new forestrasen som omfattar nämndens arbete. Avelsvärderingsnämnden ansvarar
  för avelsvärdering och genomför värdering av härstamning, exteriör, prestationer,
  hållbarhet och hälsa.
 3. Avelsvärderingsnämnd för ston
  Avelsvärderingsnämnden utför avelsvärdering av ston. De utses av SNF:s styrelse.
  Nämnden är beslutför med endast en av ledamöterna närvarande. En ledamot ska
  ha god kunskap om avelsvärdering och om new forestrasen .
 4. Domare
  Domare utför avelsvärderingsgrundande bedömningar. Domarna utses av SNF:s
  styrelse. En domare skall ha dokumenterat god kunskap om new forest rasen och
  dess egenskaper.
  8
 5. Veterinärmedicinskt råd
  SNF är anslutet till Svenska Hästavelsförbundets (SH) veterinärmedicinska råd.
  Veterinärmedicinska rådet är rådgivande i veterinärmedicinska frågor samt utser
  remissinstans i besvärsfrågor av veterinärmedicinsk art. Rådet skall bestå av minst
  tre ledamöter och utses årsvis av SH:s styrelse. Ledamöterna skall ha hög
  veterinärmedicinsk kompetens. Minst tre av rådets ledamöter ska delta i rådets
  yttranden.
 6. Genetiskt råd
  SNF är anslutet till SH´s genetiska råd. Genetiska rådet är rådgivande organ inom
  SH i genetiska frågor samt utser remissinstans i besvärsfrågor av genetisk art. Rådet
  skall bestå av minst tre ledamöter och utses årsvis av SH:s styrelse. Ledamöterna
  skall ha hög kompetens i genetiska frågor. Minst tre av rådets ledamöter ska delta i
  rådets yttranden.
 7. Antal avelsdjur
  Antalet hingstar, godkända för avel inom new forestrasen, var 45st vid årsskiftet
  2018/2019 av dessa löste 29st licens för 2018
 • Nygodkända hingstar vid 2018 års avelsvärdering var 2st.
 • Cirka 200 ston används kontinuerligt i avel.
 • Alla godkända hingstar löser inte licens på grund av tävlingsverksamhet eller
  ålder.
 • T.o.m. 2017 har 2865 ston riksstamboksförts. Av de ursprungligen
  stamboksförda torde för närvarande 1.000 kunna användas i avel.
  Även new forestston, som icke införts i riksstambok, används i avel.
  New forestponnyaveln har ständig tillgång till rekryteringsreserv utomlands och
  då framförallt i England, där omfattande avel bedrives med såväl lösgående
  ponnyer i New Forest som vid stuterier. Det sker kontinuerligt internationellt
  utbyte av avelsdjur och även användning av semin över nationsgränserna.
  9
 1. Identitet
  8.1 Identifiering
  En new forestponnys identitet inför registrering säkerställs med identifiering vid
  moderns sida av godkänd ID-kontrollant som ifyller konturdiagram på godkänt
  identitetsformulär, chipmärkning/chipmärkningsrapport utförd vid moderns sida
  och tagelprov och korrekt rapporterad betäckningsrapport i original som
  kontrolleras mot språngrulla.
  Innan chip injiceras kontrolleras om hästen sedan tidigare är chipmärkt, om så
  är fallet utreds hästen av registrator mot tillgängliga databaser samt
  härstamningsverifiering genom DNA kontroll. Vid eventuella osäkerheter kring
  hästens identitet (t.ex. förlorat chip) krävs härstamningsverifiering genom
  blod/DNA-typning.
  Chip ska överrensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-,
  FDX-B- eller HDX-teknik. Chip ska kunna avläsas med en avläsare som
  överensstämmer med standarden ISO 11785 vid ett avläsningsavstånd på
  minst 12 cm.
  De av Svenska Hästavelsförbundet godkända ID-kontrollanterna är även de
  som godkänns av SNF.
  Begäres registrering av ponny, som icke identifierats vid moderns sida under
  födelseåret, skall av id-kontrollant ifyllt identitetsformulär och
  chipmärkningsrapport även kompletteras med blod/DNAtypning med fullständig
  härstamningskontroll samt att åldern verifieras enligt tänder av veterinär.
  8.2 Begärda handlingar
  För registrering krävs att hästen är identifierad enligt 8.1
  och att de handlingar som där anges finns med ansökan tillsammans med
  korrekt rapporterad betäckningsrapport i original som kontrolleras mot
  språngrulla.
  Ansökan om hästpass ska ha inkommit till SNF:s kansli, på en komplett ifylld
  ansökningsblankett i original, senast 6 månader efter hästdjurets födsel eller
  senast den 31 december det kalenderår hästdjuret är fött, beroende på vilket
  som inträffar senast. Samtliga handlingar som begärs ska lämnas till SNF i
  original.
  8.3 Tilläggsregistrering av hästar införda i andra new forest
  stamböcker
  Häst införd i stambok av den engelska moderföreningen The New Forest Pony
  Breeding and Cattle Society eller av moderföreningen erkänd dotterstambok
  som förs in i Sverige och ska stanna i landet mer än 90 dagar eller som
  stadigvarande finns i landet men som grundregistrerats och fått hästpass
  utfärdat i annan medlemsstat ska tilläggsregistreras inom 30 dagar i enligt med
  10
  artikel 27.2 i KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)
  2015/262.
  8.3.1 Identitet
  Hästens identitet ska styrkas genom att en av SH godkänd ID-kontrollant läser
  av chip och kontrollerar hästens signalementsbeskrivning i hästpasset. Är inte
  konturdiagrammet ifyllt så skall ID kontrollanten göra det och signera. Detta
  kommuniceras skriftligen till utfärdande organisation. Är inte hästen ID
  kontrollerad av SH godkänd ID kontrollant sedan tidigare, så krävs en ID
  kontroll i anslutning till ansökan om tilläggsregistrering.
  8.3.2 Begärda handlingar
  För tilläggsregistrering krävs en komplett ifylld ansökningsblankett i original,
  hästpasset i original samt att hästen är identifierad enligt punkt 8.3.1 ovan.
  8.4 Komplettering
  Då en icke komplett ansökan inkommer begärs kompletterande uppgifter in.
  Skulle ingen komplettering inkomma inom tre månader begärs på nytt en
  komplettering.
  8.5 Avslut av ej kompletta handlingar
  Inkommer ingen komplettering inom en månad efter det att andra
  kompletteringsbegäran skickats avskrivs ärendet. Inkomna handlingar arkiveras
  på SHs kansli.
  8.6 Identitetshandling/hästpass
  Hästpass utfärdas i enlighet med KOMMISSIONENS
  GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om
  fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och
  2009/156/EG vad gäller avseende metoder för identifiering av hästdjur
  (förordning om pass för hästdjur).
  Hästdjur som inte har identifierats inom 12 månader efter födseln eller innan
  den lämnat födelseanläggningen permanent utan sin moder, enligt ovanstående
  förordning, kommer i databasen och hästpassets avsnitt II del II anges inte vara
  avsett för slakt för användning som livsmedel. Hästpasset blir i detta fall ett
  duplikat vilket ska framgå i passet.
  SNF har rätt att neka föreslaget namn om det finns synnerliga skäl för detta.
  Namnbyte på redan registrerad ponny får inte ske.
  8.7 Uppdatering av uppgifter i hästpass
  Hästhållaren är skyldig att se till så identitetsuppgifterna som anges i artikel
  27.1 samt 38.1 i KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)
  2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet
  med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller avseende metoder
  11
  för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur) alltid är aktuella
  och korrekta.
  Sker förändringar i ovan nämnda identitetsuppgifter ska hästhållaren, genom att
  skicka in hästpasset i original, meddela avelsorganisationen inom 30 dagar från
  det att ändringen skett. Gäller förändringen hästdjurets status som avsedd för
  slakt för användning som livsmedel efter läkemedelsbehandling enligt artikel
  37.3 i ovan nämnda EU-förordning, ska avelsorganisationen meddelas inom
  högst 14 dagar från det att hästdjurets status förändrats. Har hästhållaren utan
  att hästen behandlats enligt ovan, oåterkalleligt förklarat hästen inte vara
  avsedd för användning som livsmedel, ska avelsorganisationen meddelas inom
  högst 30 dagar från det att hästen uteslutits från livsmedelskedjan enligt artikel
  27.3.
  8.8 Tilldelning av UELN, Identitetsnummer
  UELN tilldelas genom att innan registreringsnumret lägga siffrorna 7520340.
  Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första anger raskod 34 eller
  39, de två följande siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de
  fyra sista siffrorna är löpnummer.
  Häst som tidigare tilldelats UELN behåller detta under hela livstiden. Dessa
  hästar tilldelas vid registrering enbart ett registreringsnummer.
  8.9 Uppfödare
  En hästs uppfödare är den fysiska eller juridiska person, som vid hästens
  födelse var hos SNF registrerad ägare till hästens moder. Om uppfödarskapets
  rättigheter har överlåtits till annan person, t.ex. genom avtal, upprättat före
  hästens födelse, vilket bifogats registreringsansökan, skall denna anses som
  uppfödare.
  8.10 Förkommen originalhandling
  Då originalhandling (identitetshandlin/betäckningsrapport) förkommit skall
  hästägaren lämna in en skriftlig redogörelse om förlusten, bifoga ett intyg om att
  hästen är identisk med den registrerade hästen, samt lämna ett styrkt
  ägandeskap och en fullständig ägarföljd så långt som möjligt. Innan en
  duplikathandling utfärdas ska följande krav uppfyllas:
 2. Identitetskontroll genom i förekommande fall chipavläsning eller blod-/DNAtypning med fullständig härstamningskontroll så långt som möjligt.
 3. Efterlysning av förlorad originalhandling, på SNFs hemsida under en period
  av minst 30 dagar (dödande av originalhandling).
 4. I det fall betäckningsrapport i original förkommit innan fölet lämnat moderns
  sida födelseåret, kan ersättningsrapport utfärdas efter det att originalhandlingen
  dödats.
  Vid utfärdande av duplikatpass anges hästdjuret i databasen och i hästpassets
  avsnitt II del II inte vara avsett för slakt för användning som livsmedel.
  12
 5. Lagring av underlag till registrering, hästpass och
  stamboksföring
  Samliga handlingar som inkommit i registrerings- hästpass- och stamboksärenden
  arkiveras i 35 år.