New Forest (E) och New Forest (S).

Bakgrund
En new forest hingst född 1966 med namn Furzey Lodge Golden Wonder (FLGW) exporterades 1968 från England till Holland. Denne FLGW var brännmärkt med DS på vänster sida. Avsiktligt eller oavsiktligt skedde en förväxling då en annan hingst under namnet FLGW kom fram till premiering i Holland och godkändes. Denne ”oäkta” Golden Wonder (GW) användes flitigt i aveln under slutet av 60-talet och början av 70-talet då han betäckte över 1000 ston och många söner efter honom sattes in i avel. Till Sverige kom sönerna Dennie, Dago och Blekkie som godkändes i den svenska aveln. Golden Wonder dog hastigt, officiellt av hjärtslag, före betäckningssäsongen 1974. 

Engelsmännen ifrågasatte hans härkomst dels pga hans typ, dels pga att han ej var brännmärkt som den hingst skulle vara som han utgavs för att vara. Med hjälp av blodprov konstaterades klart att hingsten inte kunde vara av den uppgivna härkomsten. 1979 beslutade den engelska moderföreningen att inte erkänna de med GW blod som new forest eftersom föreningen långt tidigare beslutat att sluta sin stambok och inte ta in främmande blod. I anledning av detta delades den svenska stamboken i en E-stambok som följde moderlandsreglerna och en S-stambok där de med GW-blod fördes. Fram till 1994 infördes även de sådana med sk otillåtna vita tecken (vita tecken bakom huvudet på kroppen, ovanför knä eller ovanför hasspets) i S-stamboken. E-stamboken fördes av Svenska New Forestföreningen (SNF) och S-stamboken fördes av Avelsföreningen för New Forest (ANF). 

Beslut 1992
1992 beslöt moderlandet att under en tidsbegränsad period (15 år) acceptera att ponny med mer än 6,25% GW-blod kunde avla avkomma med max 6,25% (att GW förekommer högst en gång i fjärde generation ger 6,25%) och att dessa avkommor kunde bli godkända under moderlandets krav. Detta under förutsättning av att ponnyn godkändes för typ av moderföreningen accepterade domare och att övriga rasvisa krav var uppfyllda. Detta beslut tog den engelska moderföreningen som en kompromiss i syfte att ge framförallt den holländska aveln, där GW-blodet är väldigt spritt, möjlighet att ”tunna ut” detta inslag och så småningom kunna få ponnyer accepterade enligt moderlandets regler. Det beslutades även att hingsten ej längre ska benämnas FLGW eftersom det konstaterats att hingsten inte var den riktige FLGW och således ej född på Furzey Lodge-stuteriet utan benämningen i fortsättningen ska vara Golden Wonder (GW). 

SNF och ANF träffade överenskommelse om hur de nya reglerna i praktiken skulle hanteras mellan de olika stamböckerna. 

Sedermera gick ANF upp i SNF och all registrering och stambokföring sker i SNF.

Nuläge
Den engelska moderföreningen har sedan sträckt ut den begränsade tidsperioden (som ursprungligen var satt till 15 år) med möjligheten för ponnyer med mer än 6,25% GW att avla ponnyer som uppfyller moderlandets krav. 

Den engelska moderföreningen fattade år 2007 beslut om att den begränsade tidsperioden skulle sträcka sig till och med 2012. Fram till och med år 2012 kan de som har mer än 6,25 % avla avkommor med högst 6,25 % som uppfyller moderlandets krav att införas i den godkända delen av stamboken, i Sverige benämnd avdelning E. 

Det betyder att E-stamboken sluts helt from 2013. 

Fr.o.m. år 2013 kan avkomma till dem som har mer än 6,25 % GW, således inte införas i den godkända delen av stamboken även om avkomman har 6,25 % eller lägre GW. 

Fram till och med år 2012 kan de som har mer än 6,25% avla avkommor som är berättigade att införas i den godkända delen av stamboken förutsatt att avkomman får 6,25% eller lägre GW. 

Beslutet får även konsekvensen att de som nu har mer än 12,5 % kan rimligen ej längre avla avkommor som i senare led kan bli aktuella att införas i den godkända delen av stamboken. Detta då en avkomma med mer än 6,25% GW födda år 2010 eller senare inte hinner uppnå lämplig ålder för att i sin tur hinna ge avkomma med godkänt GW inslag. 

Med anledning av dessa förutsättningar gäller sammanfattningsvis följande förutsättningar för Grundstamboken from 1 juli 2009. 

Grundstamboken (i vilken en New Forest ponny förs in som föl efter ansökan till registrator med id-konturdiagram och betäckningsrapport) indelas nu i två avdelningar (tidigare tre avdelningar):

Avd E: Som NF-E registreras ponny med högst 6,25% GW-blod, övriga rasvisa krav uppfyllda. From 2013 grundstambokförs endast ponny med föräldrar införda i avdelning NF-E, övriga rasvisa krav uppfyllda.

Raskod för NF-E är 34.

Avd X: Som NF-X registreras new forestponny med någon förälder införd i avdelning X. Som NF-X registreras ponny med mer än 6,25 % GW blod. Som NF-X registreras även ponny med egna otillåtna vita tecken eller med förekomst av otillåtna vita tecken i härstamningen, samt new forestponnyer med andra brister i härstamningen (ex.vis ej Riksstambokförda/licensierade hingstar i härstamningen). Som NF-X kommer även from 2013 att registreras ponny fallen efter ponny med mer än 6,25% GW-blod.

Raskod för NF-X är 39, där ponnyn erhåller registreringsnummer i 9000-serien. 

Som NF-S har till och med 30/6 2009 registrerats ponny med mer än 6,25% GW-blod, övriga rasvisa krav uppfyllda. Denna avdelning är stängd from 2009-07-01.