Avelsprogram 2019

Svenska New Forestföreningens Avelsprogram

Svenska New Forestföreningens
Avelsprogram

1. Ras
2. Avelsprogram, avelsmål
3. Moderstambok
4. Rasbeskrivning
5. Geografiskt område
6. Grundstambokföring
6.1 Ansvarig registrator/stamboksförare
6.1.1 Krav för registrering
7. System för datainsamling och datalagring
8. System för avelsvärdering
9. Ras som stambokförs – Härstamning
9.1 Antal led i härstamningen
9.2 Överensstämmelse med originalstambok
9.3 Kontroll av registrering
10. Grundstambok
10.1 Grundstambokens indelning
10.1.1 Grundstambok avd E
10.1.2 Grundstambok avd X
10.2 Bilaga till stambok
11. Riksstambok
11.1 Riksstambokens avdelningar
11.2 Krav för införande i riksstambok
11.3 Avelsvärderingsresultatens utnyttjande i samband med stamboksföring
12. Principer för byte av stambok
13. Registrering av ponnyer med ofullständig härstamning

1. Ras
New Forest ponny.
2. Avelsprogram, avelsmål
Avelsprogrammets syfte är att bevara och förbättra rasen.
SNF:s avelsmål är att producera en ponny, som motsvarar rasstandarden, är lämplig för barn och ungdom i ridsportens alla grenar, är en bra familjeponny och kan ridas även av vuxna samt köras i tävlingar och lättare arbeten.
Traditionella urvalskriterier, som betonar sundhet, hållbarhet, konstitution, rörelser och ras-typ, skall bibehållas. Man skall eftersträva att bevara samtliga hingstlinjer och stofamiljer för att få spridning av härstamningarna.
Man skall eftersträva att i aveln använda ston och hingstar med särskilt goda prestationer.

3. Moderstambok
SNF är dotterförening till den engelska moderföreningen The New Forest Pony Breeding and Cattle Society, som för rasens moderstambok, med adress Deepslade House, Ringwood Rd, Bransgore, Hampshire BH23 8AA, England. SNF följer i alla delar de regler, vilka är tagna av The New Forest Pony Breeding & Cattle Society, NFPB&CS.
Moderföreningen distribuerar information till sina dotterföreningar i det fall moderstambokens principer ändras med begäran om att dotterföreningarnas principer ska ändras. Det arrangeras regelbundet internationella möten mellan moderföreningen och samtliga dotterföreningar

4. Rasbeskrivning
Rasstandard – New Forest
Storlek:
Mankhöjd max 148 cm.
Färg och tecken:
Alla färger är tillåtna, utom skäck och blåögd gräddvit. Vita tecken över ljust skinn, som ej beror på ärrbildning, tillåts ej bakom huvudet, på frambenen ovanför ärtbenet och på bakbenen ovanför en horisontell linje genom hasspetsen.
Typ:
Välproportionerlig ponny av ridmodell, med massa och resning, som ger ett intryck av ädelhet.
Huvud och hals:
Huvudet skall vara uttrycksfullt med ponnykaraktär, väl ansatt, ej tungt eller grovt, men får vara relativt stort. Halsen skall vara väl ansatt, ha en god överlinje och får ej vara för grov. Något kort underlinje kan accepteras.
Bål:
Djup, men ej för bred bål. Lång sluttande bog. Stark ej för lång rygg. Välutvecklat kors. God ben-stomme. Väl utvecklad manke. Väl, ej för högt, ansatt svans.
Extremiteter:
Rätt ställda ben, proportionella till storleken med korta skenor, markerade ledgångar, väl inskenade hasar, samt starka, runda hovar.
Rörelser:
Fria, energiska och vägvinnande rörelser utan överdrivna knärörelser.
Karaktär och egenskaper:
Godlynt, läraktig, tillgiven, stark och uthållig. Säker på foten. God och villig hoppare. Tålig och lättfödd.
5. Geografiskt område
Avelsprogrammets arbete bedrivs i Sverige.

6. Grundstambokföring
6.1 Ansvarig registrator/stamboksförare
Styrelsen utser ansvarig registrator/stamboksförare och träffar avtal om villkoren härför. Arbetet kan uppdelas mellan registrator och biträdande registrator.
6.1.1 Krav för grundstambokföring
För grundstambokföring/registrering krävs att hästen är identifierad enligt
SNFs Plan och riktlinjer. Fastställd registreringsavgift skall erläggas.

7. System för datainsamling och datalagring

Data som används för avelsvärdering, registrering och hästpassutfärdande samlas in, lagras och publiceras i Blå basen. Data hämtas även från språngrullor, registrering och passutfärdande, avelsvärderingar, avelsvärderingsgrundande bedömningar (t.ex. utställningar och unghästtester) och från officiella tävlingar. Tävlingar och prov arrangerade och sanktionerade av föreningar anslutna till SH och Svenska Ridsportförbundet är officiella.
Databasen innehåller förutom de uppgifter som behövs för att bedriva avelsprogrammet även de uppgifter som krävs enligt artikel 38 i KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 gällande bestämmelser i enlighet med rådets direktiv
90/427/EEG och 2099/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur).
SNF arrangerar årligen minst en avelsvärdering för hingstar. Det arrangeras även, genom SH, årliga sommarpremieringar i princip länsvis för att hästägare ska kunna få sin häst bedömd oavsett var i Sverige man bor.

8. System för avelsvärdering
SNF utför avelsvärdering opartiskt och i enlighet med aktuella och beprövade vetenskapliga metoder samt med bästa möjliga säkerhet och effektivitet. Syftet med avelsvärdering är att ge möjligheter till urval av avelsdjur utifrån uppsatta avelsmål för respektive ras.
Reglerna för avelsvärdering fastslås i ett avelsvärderingsreglemente för hingstar respektive ston.
Avelsvärderingen består av härstamningsvärdering, individprövning och i förekommande fall avkommebedömning. Individprövningen består av en bedömning av hästens hälsotillstånd, exteriör och prestationer. Ju större och mer tillförlitligt avkommeunderlag som finns tillgängligt desto mindre hänsyn skall tas till härstamnings- och individprövning.
En hästs sammanvägda prestationer bedöms utifrån resultat från bruksprov eller officiella tävlingar eller en kombination härav och hänsyn skall tas till ålder.

Hästar som avelsvärderats tilldelas en avelsvärdesklass på grundval av individ och/eller avkommeprövning. Avelsvärdesklassen kan tidsbegränsas, samt höjas eller sänkas. Ett avelsvärderingsbevis med beslut om avelsvärdesklass tillsändes berörd hästägare. Kopior av avelsvärderingsbeviset arkiveras av SNF samt publiceras i Blå Basen.
Personer som anlitas i avelsvärderingsverksamheten skall ha den arbetsinstruktion och kompetens som krävs för fullgörande av uppgifterna.

9. Ras som stambokförs – Härstamning
9.1 Antal led i härstamningen
En new forestponnys härstamning skall i alla led föra tillbaka till
någon/några av följande engelska stamböcker/register:
– New Forest Pony Stud Book (registreringsbokstäver NFS, NFM, NFG, AM)
– New Forest Section of National Pony Stud Book (registreringsbokstäver NPS)
– Local Record (registreringsbokstäver LR).
NFPB&CS har medgivit undantag, som framgår av §10.1.1.F.
9.2 Överensstämmelse med originalstambok
SNF följer i alla delar de regler, vilka är tagna av New Forest Pony Breeding & Cattle Society, NFPB&CS, som för stambok/register i rasens ursprungsland England.
9.3 Kontroll av registrering/grundstambokföring
Ordföranden kontrollerar fortlöpande registreringen.
Vid styrelsesammanträden rapporterar registrator om registreringens fortgång.

10. Grundstambok
10.1 Grundstambokens indelning
Grundstamboken är indelad i två avdelningar:
10.1.1 Grundstambok Avd. E
I denna avdelning kan endast införas sådan NF-E-ponny, som
efter avelsvärdering är berättigad att införas i Riksstambok Avd. I
Ponnyn skall uppfylla följande krav:
A. Beträffande färg och tecken samt för vuxen ponny storlek enligt § 8
B. Ponnyns fader skall vid betäckningstillfället vara införd i Riksstambok
Avd. I eller i Riksstambok Avd. EU eller i motsvarande stambok i annat
EU-land, samt inneha giltig betäckningslicens eller giltig betäckningslicens
i annat EU-land
C. Ponnyns moder skall vara registrerad som NF Avd. E.
D. Importerad ponny skall i alla led kunna föra härstamningen tillbaka till i
§ 9.1 angivna stamböcker, med de tidigare undantag som framgår av
punkten F nedan i denna paragraf., samt vara införd i stambok/register i
annat EU-land och ha transfer.
E. Får from 2014 ej vara bärare av myotoni anlag. Får ej heller ha
anlagsbärare i stamtavlan tills de själva eller i mellanliggande led är
testade som ej bärare av anlaget.
F. I avd E har tom 2012 registrerats ponny med högst 6,25% GW-blod
under förutsättning att det i härstamningen icke finnes ponny med otillåtna
vita tecken. Denna möjlighet är stängd from 2013.
Raskod för NF-E är 34.
10.1.2 Grundstambok Avd. X
I denna avdelning införes sådan NF ponny, som
– icke uppfyller krav för Avd. E på grund av brister i krav under A (§ 10.1.1)
eller i härstamningen.
– har någon förälder införd i Avd. X.
– har mer än 6,25% GW-blod. From 2013 införes även ponny fallen efter
ponny med mer än 6,25% GW blod
– from 2014 införes new forestponny bärare av myotoni anlag eller inte
testad new forest ponny med anlagsbärare i stamtavlan tills de själva eller i mellanliggande led är testade som ej bärare av anlaget.
Raskod för NF-X är 39 där ponnyn erhåller registreringsnummer i 9000- serien (den första av de fyra sista siffrorna i registreringsnumret är en nia). I ID-handlingen skall anges att den icke är berättigad att införas i Riksstambok.
Registrators beslut framgår av utfärdat registreringsbevis/ID-handling.
En kopia därav arkiveras tillsammans med ansökningshandlingarna hos registrator.
10.2 Bilaga till stambok
SNF för ingen bilaga till stamboken eller särskilt register.

11. Riksstambok
Riksstambok är en förteckning över new forestponnyer, som efter avelsvärdering rekommenderats för avel.
11.1 Riksstambokens avdelningar
Riksstamboken är indelad i två avdelningar:
– Avd. I för dem, som vid avelsvärdering uppfyller för rasen uppställda krav.
– Avd. EU för importerade hingstar godkända i annat EU-land som ej visas fram för avelsvärdering eller, som vid avelsvärdering ej uppfyller kraven .
11.2 Krav för införande i riksstambok
I Riksstambok Avd. I införes new forestponny, registrerad i undstambok Avd. E, under förutsättning att ponnyn vid avelsvärdering uppfyller för
rasen uppställda krav.
I Riksstambok Avd.EU införes importerad new foresthingst, godkänd i annat EU-land, vilken vid avelsvärdering icke uppfyller för rasen uppställda krav eller inte framställs vid svensk avelsvärdering.
För hingstar gäller en minimiålder 3 år. Båda föräldrarna skall vara införda i Riksstambok Avd. I eller Avd. EU. Hingsten skall genomföra särskilt bruksprov för ponnyhingstar enligt rasvisa krav. Importerad hingst skall ha stamboksförd far, mor, mf, mmf och mmmf samt vara avelsvärderad i Sverige.
För sto gäller en minimiålder 3 år.
Importerat sto skall ha stamboksförd/registrerad far, mor, mf och mmf vilket kontrolleras mot den utländska stamboken samt vara avelsvärderad i Sverige.
11.3 Avelsvärderingsresultatens utnyttjande i samband med stamboksföring
I riksstamboken angives ponnyns vid avelsvärdering uppnådda resultat,
enligt särskilda fast-ställda krav. Hänsyn tages till individ- och
avkommeprövning.

12. Principer för byte av avdelning i stambok .
SNF medger endast byte av avdelning i Grund- eller Riksstambok i följande fall:
– Ponny – vilken placerats i Riksstambok Avd. II därför att den icke uppfyllt uppställda krav, men som vid förnyad avelsvärdering uppfyller dessa – skall överföras till Avd. I.
– Ponny – som placerats i Grundstambok E eller X på grund av skäl, som senare visar sig vara felaktiga eller kunnat undanröjas – ska byta avdelning.

13. Registrering av ponnyer med ofullständig härstamning
SNF registrerar endast renrasiga new forestponnyer. Avkomma till new foreststo eller –hingst, där den andre föräldern icke är renrasig new forest, registreras hos annan av Jordbruksverket för dessa godkänd register- och stambokförande förening.